Quaestio 3

Diplomatic Transcription

By Henry of Ghent

Contributors:

- Jeffrey C. Witt, TEI Encoder

Edition: 0.0.0-dev | June 09, 2020

Authority: SCTA

License Availablity: free, Published under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

vn58an-d1e1974

Sources:

Ba: Badius1520a

B166v

1
CIrca tertium arguitur quod in deo sit compositio ex genere & differentia, primo sic.
Auicen. dicit in viii. Meta. de deo. Ipse est omne quod est, & tamen non est aliquid
ex his, quod non potest esse nisi habeat in se quo conueniat cum vnoquoque, & quo
differat ab eodem. sed quo conuenit cum vnoquoque, non potest esse nisi summae con
munitatis. Quo autem differat ab eodem, non potest esse nisi proprietas differen-
tiae contrahentis commune. Summa autem communitas non est nisi generis: quae non
contrahitur nisi per differentiam in specie composita ex genere & differentia. Deus ergo
habet in se compositionem ex genere & differentia.

2 ⁋ Secundo sic. Actuum. xvii. dicitur de deo: quia ipsius genus
sumus, quod non potest esse nisi quia sumus eiusdem generis cum ipso. deus ergo supra se habet genus. sed secundum
Auicen. viii. Meta. omne habens genus habet differentiam: deus ergo habet genus & differentiam, omne tale est species
composita ex genere & differentia. ergo &c.

3 ⁋ In contrarium est: quoniam illud quod est compositum
ex genere & differentia, non habet esse perfectum in actu nisi per differentiam determinantem in ipso
esse generis quod de se est imperfectum & in potentia: vt patet ex natura generis & speciei. secundum
inferius determinanda. Deus ergo si esset compositus exi genere & differentia haberet esse determinatum
& contractum, neque esset esse simplex & absolutum, cuius contrarium habitum est supra.

4
⁋ Dicendum ad hoc: quod cum compositum ex genere & differentia sit species sub genere
& ita res & natura illius generis, & ostensum est supra quod deus non potest esse res alicuius praedicamenti
quod ponitur esse in creaturis substantiae aut accidentis, manifestum est quod oportet dicere deum non esse compositum
ex genere alicuius praedicamenti substantiae aut accidentis & differentia. Sed si genus aliquod habeat &
differentiam sub ipso ex quibus componitur: oportet quod illud sit aliud genus praeter genera. x. praedicamen
torum: quod singulariter in natura diuina consideratur cum differentia propria sibi correspondente: ita
quod in neutro conueniat cum aliqua creatura realiter. quod tamen in ipso poni est impossibile. vt in
fra patebit. Si ergo intelligamus genus non sumi nisi ex parte materiae: secundum quod dicit Auicen.
in. v. Meta. In natura specierum fit compositio: quarum differentiae fiuunt ab earundem formis & ge-
nera earum a materiis suarum formarum: quamuis genera & differentiae earum non sunt materiae & formae earum
sed sunt sicut materiae & formae: planum est quid hic sit dicendum qud scilicet cum in deo nulla possit esse composi
tio ex materia & forma vt iam dictum est: in ipso omnino nulla potest esse compositio ex genere & diffe-
rentia. Si vero intelligamus naturam generis & differentiae ponendam ad modum quo ponit eam in crea
turis simplicibus carentibus materia: de quibus dicit ibidem. In eo autem cuius essentia est simplex, intel
lectus ponet in seipso hos respectus, in esse autem eius nihil est quod declaratur esse genus. & ibidem. Sunt quaedam
in quarum natura nulla est compositio, sed si fuerit compositio est quemadmodum diximus. Nulla autem natura
rum in vnaquaque specierum est altera, nisi quia aliquando accipitur vt in potentia terminata: & accipitur aliquando vt termi
nata in effectu. Hanc autem potentiam non habet secundum esse, sed secundum intellectum. Si inquam secundum hunc modum
uaeratur compositio generis & differentiae in deo: quia ponere eam in eo alio modo omnino est impossibile: Dicendum ad
hoc: quod compositio ex tali genere & differentia non potest cadere in deo. licet enim haec compositio minor est Ba167r
quam illa quae est ex materia & forma: quia compositio ex genere & differentia de sua ratione materiam non includit
nisi in materialibus: genus enim & differentia formae sunt: sed in materialibus forma generis sequitur rationem ma
teriae & eam includit, vt alibi debet declarari: est tamen maior tribus sequentibus: & eas sub se includit. Composi
tio enim ex genere & differentia non est nisi in specie: in quae aliae tres reperiuntur: quarum nulla in deo potest reperi-
ri, vt infra patebit. Quia autem compositio aliqua ex genere & differentia proprio & speciali modo intellectis nullo modo
possit poni in deo, liquidissime patet primo ex natura generis. Secundo ex natura differentiae. Tertio ex na-
tura speciei compositae ex vtroque. Ex natura generis patet, quoniam si aliquid in deo ponatur esse genus: aut hoc
erit ipsum esse simpliciter dictum: aut aliquid in quo determinatur diuinum esse. Non ipsum esse simpliciter di-
ctum: quia tuncens quod ipsum esse significat esset genus: quod est impossibile. secundum Philosophum in iii. meta. Vbi probat quod
ens non potest esse genus: quia non potest habere differentiam per quam contrahatur: quod requirit natura generis. Quia au
tem natura generis requirat differentiam vt fiat species: & quod species constituatur ex vtrisque: bene determinat
Auicen. cum dicit. v. metaphysi. Intentio quam significat hoc nomen genus, non est generis nisi quantum ad infor
mationem: si enim non fuerit informatum alio, non erit genus. Est autem intelligenda ista informatio: non ad mo
dum quo materia informatur: quae est aliquid sub forma differens per essentiam ab eadem: sed modo quo incon-
pletum transit in rationem completi: & sit per essentiam ipsum completum, continens in eodem simplici rationem incon
pleti quae dicitur esse generis, & complementi quae dicitur esse differentiae: ex quibus constituitur forma completa speciei
simplex & indiuisa secundum rem, diuisa autem secundum rationem & intentionem intellectus nostri: cuius est inse
parata re separe ratione, vt dicit Commen. super. xii. meta. Et per hoc in omnibus speciebus rerum naturalium saluatur vni
tas definitionis: licet habeat partes scilicet genus & differentiam. eandem enim formam significant genus & spe
cies: sed genus indefinite, continendo scilicet in potentia rationem dctfuriae vtriusque speciei in se. Species vero quaelibet
in se rationem alicuius differentiae definite continet. Aliter enim genus non esset totum ad speciem: neque prae-
dicaretur de ipsa. vnde dicit Auicen. in v. meta. Si accepeis rationem intentionis perfectiorem: ita vt habeat quic-
quid sit possibile eam habere, fiet species. Si vero consideraueris ipsam intentionem per se tantum non intelli
gens aliud, erit genus. ei enim quod est species non attribuitur natura generis: nisi cum accepeis speciem in sua perfe-
ctione: & differentia non erit extra intentionem illius generis: sed contenta in eo. Cum enim genus accipitur
vt genus, est quasi indeterminatum & ignotum nondum enim scitur de qua specie praedicatur. Vnde habi
to genere anima intendit acquirere determinatum aliquid. animal enim est quiddam in se: cuius esse non est
terminatum nisi cum fuerit rationale & irrationale, homo autem est ipsum terminatum non quod est coniunctio: ex anima
li & rationali: sed quod est animal quod est rationale. Et est hic aliqua multitudo: non tamen multitudo quae est partium: sed
quae est rei: secundum quod est terminata & non terminata. Res enim terminata in se potest considerari secundum
quod non est terminata. cum autem fuerit terminata, ipsa non fit alia nisi secundum respectum qui sit secundum
intellectum. Determinatio enim non alterat: sed certificat. vt sic intentio formae generis & formae differen
tiae in intentione tertia quae est forma speciei concurrant: non per aliquam compositionem velut ex partibus
diuersis re: sed per naturae identitatem & rationis diuersitatem. Quia autem enti inquantum ens est
nulla possit esse differentia informans ipsum ad constitutionem speciei iuxta iam dictum modum, pla-
nissime Philosophus probat in iii. metaphy. per hoc: quia. scilicet oportet quod differentia sit aliquid secundum inten-
tionem extra intentionem & certitudinem generis. Aliter enim idem poneretur bis in definitione: & quod positum
est esse differentia non esset differentia: nec speciei constitutiua: quia in eo ipso quod illud quod est positum esse
differentia ponitur esse aliquid, & non ponitur quicquam esse aliquid nisi ponatur esse naturae entis. Extra
enim intentionem entis non est nisi non ens. ens enim de intellectu cuiuslibet rei est: & primus con
ceptus in eis, vt dictum est supra. Intentio ergo entis simpliciter in deo non potest habere rationem generis:
sicut neque in ipsis creaturis: vt ens communiter praedicatum de deo & creaturis sit genus ad ipsas: &
ens communiter praedicatum de. x. praedicamentis, sit genus ad ipsa. Si ergo intentio entis sit genus in deo:
oportet quod illa sit intentio entis aliquo determinata: aut ergo aliquo positiuo aut aliquo priuatiuo
Si positiuo, vt dicamus quod genus in deo sit res aliqua habens entitatem, tunc deus non erit ipsum esse
simplex per suam essentiam: sed participans esse: nec ex hoc quod est esse haberet esse in actu perfecto:
sed per determinationem ei quod est esse supruenientem: & sic non esset ex se: & non esset ex suo esse necesse esse
cuius contrarium ostensum est supra. Et hoc est quod concludit Auicen. cum dicit in viii. meta. Intentio
generis non potest esse in deo quin sit necesse esse: & tunc non cessabit quousque sit ibi differentia: vel non sit
necesse esse: sed sit constituens ipsum necesse esse: & sic necesse esse erit constitutum ab eo quod non est
necesse esse: quod est inconueniens. Primum igitur vt dicit non habet genus: & ideo non habet dif-
ferentiam, neque habet definitionem. Si vero entis intentio in deo determinetur aliquo priuatiuo: & sic
sit genus in deo: vt dicamus quod genus in deo sit ens non in alio vel non ab alio existens: hoc non potest
esse: quia negatione illa nihil additur, nec aufertur aliquid quod sit acquisitum in esse: nec est intentio
alicuius rei per se: qualis debet esse intentio generis in re substantiae: sed est intentio in respectu Ba167v
tantum, vt dicit Auicen. in iiii. metaphysi. probans per hoc quod esse non in alio non potest esse genus in prae-
dicamento substantiae: sed res aliqua habens quiditatem stabilem, cuius est esse quod non sit in subiecto. Et
per hoc etiam ostensum est supra, quod deus non potest esse res in praedicamento substantiae existens. Ex natura simi-
liter differentiae patet quod deus non potest esse compositus ex genere & differentia sibi propriis: quia diffe-
rentia quaelibet sub genere est diuisiua generis & constitutiua speciei addita generi. Non est autem dif
ferentia vna diuisiua generis nisi cum aliqua alia differentia sibi opposita secum condiuidente illud ge
nus, constitutiua alterius speciei sub eodem. Cum igitur natura illius quod ponitur esse genus dei, non con
tinet in se nisi esse diuinum: esse diuinum necessario conuenit pluribus, & erit per plures deos commu-
nicatum, vel saltem communicabile. nihil autem habet sibi communicatum esse diuinum nisi sit deus per
essentiam. Aut ergo essent plures dii substantialiter, aut possibile esset plures esse, cuius contrarium osten
sum est supra. Ex parte vero compositi ex genere & differentia patet idem: quia scilicet genus id quod
est in potentia, est respectu differentiae: & differentia est actus respectu ipsius. secundum illud quod dicit Por
phyrius. Differentiae omnes in genere sunt in potentia, actu vero nulla. Quod vero est in actu sub genere per diffe
rentiam, est species composita ex vtroque. Sed compositum ex duobus quorum vnum est in potentia: alte
rum vero actus respectu illius, necessario habet in se compositionem ex actum & potentia. Talis autem compositio
in deo esse non potest, vt infra ostendetur. Deus ergo nullo modo potest esse compositus ex genere &
differentia, & ita neque species sub genere.

5
⁋ Ad primum in oppositum quod deus est omne quod est &c. dicendum quod verum est secun
dum praedicta, non communicatione alicuius communis secundum rem, sed secundum analogiam solum. In deo enim
sub alia ratione est per essentiam quicquid perfectionis in creaturis est per participationem. vt infra
patebit. Sed haec communicatio non est generis, sed solum praecedens.

6 ⁋ Ad secundum quod nos sumus genus
dei: dicendum secundum glossam quod verum est non natura sed spiritu, quia eius sumus voluntate creati, ado-
ptione recreati. & hoc ad modum quo secundum Porphy. Genus dicitur quodammodo se habentium ad vnum in se in
uicem collectio. Inquantum ergo ab ipso sumus spiritu voluntatis eius ad imaginem eius creati, & ad
eius similitudinem recreati, dicimur esse genus dei, & ipse potest dici genus nostrum: ad modum quo il-
le dicitur est genus qui est vniuscuiusque generationis principium. Sed ista est alia ratio generis ab illo
de quo est quaestio: cui scilicet supponitur species: quali nullo modo dicimur genus dei, vt dictum est
de quo tamen procedit obiectio.