Amandus Polanus von Polansdorf

Expressions

Syntagma Theologiae Christianae