Quodlibetal Questions

Quaestio 1 Utrum in Deo sit ponere aliquas potentias passivas
Quaestio 2 Supposito quod relatio filiationis immediate fundatur in essentia divina, nullo presupposito secundum ordinem intelligendi, utrum origo secundum veram et perfectam rationem originalis possit salvari in divinis secundum modum intelligendi nobis possibilem
Quaestio 3 Supposito quod supra quamcumque creaturam datam Deus posset facere in gradu essentiali altiorem in infinitum, utrum pretermissis mediis prout hic de mediis loqui possumus, possit illam creare que in infinitum distat a quacumque creatura nunc data
Quaestio 4 Utrum divina essentia sit ratio formalis seu principium formale emanationis persone a persona, ut Filii a Patre, sub ratione absoluta
Quaestio 5 Utrum in divinis essentiae et relationi competat unitas distincta sicut distinguimus duplicem unitatem scilicet essentialem et personalem
Quaestio 6 Utrum possibile sit aliquam quidditatem creatam esse primo ens, non per alterum sed per se ens
Quaestio 7 Utrum aliquid quod non est suum esse, vel non potest esse suum esse, possit recipere esse sine initio
Quaestio 8 Utrum cuilibet nature specifice respondeat propria et determinata operatio
Quaestio 9 Utrum aliquod agens possit agere non secundum quod est actu
Quaestio 10 Utrum dispositiones accidentales quae manent in composito post generationem praecedant naturaliter in materia formam substantialem in via generationis
Quaestio 11 Utrum in omni actione agens et id in quod agit supposito distinguantur
Quaestio 12 Utrum anima intellectiva educatur de potentia materiae
Quaestio 13 Utrum virtutes apprehensive sive intrinsece sive extrinsece ducantur de potentia ad actum per aliquod principium extrinsecum
Quaestio 14 Utrum intellectus humanus habeat ex se per essentiam suam, antequam speciem alicuius rei receperit, unde sit intelligibile, vel unde intelligatur
Quaestio 15 Utrum species recepta in intellectu possit effective agere in ipsum intellectum in quo est
Quaestio 16 Utrum ad actum cognoscitivae virtutis requiratur alia praesentia obiecti quam praesentia principii formalis
Quaestio 17 Utrum verbum mentis sit ipse actus intelligendi vel aliquid per actum intelligendi formatum
Quaestio 18 Utrum in praedestinato singulari quocumque, sit ratio sive causa praedestinationis
Quaestio 19 Utrum virtutes morales quae perficiunt hominem secundum statum eminentem, ut magnificentia et magnanimitas, necessario sint connexe secundum suas essentias formales aliis virtutibus
Quaestio 20 Utrum gaudium accidentale beatorum possit intendi et remitti
Quaestio 21 Utrum principium individuationis substantiee sit proprietas substantialis quae praecedat naturaliter omne accidens
Quaestio 1 Utrum intelligere sit prima operatio essentialis in divinis
Quaestio 2 Utrum ante omnem actum intelligendi divinum distinguentem sint in Deo aliqua distincta attributa ita quod distinctio attributorum praecedat secundum nostrum modum intelligendi actum intelligendi divinum
Quaestio 3 Utrum intellectus divinus accipiat distinctionem attributorum in comparatione ad diversa in re creata sibi correspondentia
Quaestio 4 Utrum ideae distinguuntur per actum directum intellectus divini vel per reflexum
Quaestio 5 Utrum Deus ab aeterno habuit certam cognitionem futurorum contingentium, secundum quod contingentia sunt
Quaestio 6 Utrum Deus possit facere quamcumque essentiam de genere accidentis esse per se separatam a substantia et ab aliis accidentibus
Quaestio 7 Utrum relatio in divinis manens ut relatio, comparetur ad proprium suppositum secundum rem vel solum secundum rationem
Quaestio 8 Utrum potentia generandi activa sit in Filio
Quaestio 9 Utrum Deo possit convenire aliqua ratio praedicamentalis alia a substantia et relatione
Quaestio 10 Supposito quod in quolibet genere praedicamentali sint potentia et actus propria principia illius generis utrum hoc habeat veritatem de potentia passiva
Quaestio 11 Utrum ad rem de genere relationis sit per se mutatio
Quaestio 12 Utrum in creaturis possint fundari diverse relationes reales in eodem fundamento
Quaestio 13 Utrum visio corporalis sit idem quod species rei visae
Quaestio 14 Utrum intellectus possibilis anime nostrae semper actu intelligat essentiam anime cuius est potentia, et omnia materialia
Quaestio 15 Utrum in beatitudine principalior actus sit actus intellectus quam voluntatis
Quaestio 16 Utrum angelus inferior illuminatus a superiore ad aliquid de novo videndum, videat illud in Verbo vel non, sed alio modo
Quaestio 17 Utrum ratio attingendi essentiam divinam sub ratione sit aliqua similitudo expressa creata in actu visionis aperte in mente humana
Quaestio 18 Utrum species in sacramento altaris possint condensari et rarefieri vel non
Quaestio 1 Utrum distinctio attributorum sit in essentia divina de se absque operatione intellectus cuiuscumque vel sit tantum per intellectum distinguentem
Quaestio 2 Utrum species alicuius praedicamenti possit vere attribui Deo circumscripta ratione generis illius speciei
Quaestio 3 Utrum sit ponenda in Deo scientia practica
Quaestio 4 Utrum voluntas divina libere velit illud quod vult naturali necessitate et absoluta
Quaestio 5 Utrum Deo ab aeterno fuerint omnia presentia secundum esse eorum actuale
Quaestio 6 Utrum Deus possit creare aliquid quod, si fiat, non sit pars universi
Quaestio 7 Utrum substantia possit esse immediatum principium alicuius operationis
Quaestio 8 Utrum in creaturis sit realis compositio essentiae et esse per creationem
Quaestio 9 Utrum creatura possit adnihilari si non differunt in ea realiter esse et essentia
Quaestio 10 Utrum in omni genere in quo est transmutatio sit ponere potentiam passivam quae non sit actus in eodem genere, quae potentia transmutatur ad actum illius generis, verbi gratia utrum praeter superficiem sit alia potentia receptiva coloris quae sit de genere coloris vel qualitatis
Quaestio 11 Utrum intellectus noster possibilis se habeat active in formando verbum
Quaestio 12 Utrum dicere et discurrere sit actus intelligentiae vel actus memoriae
Quaestio 13 Utrum bonum apprehensum moveat voluntatem sicut causa per se vel sicut causa sine qua non
Quaestio 14 Utrum caritas augeatur secundum suam essentiam
Quaestio 15 Utrum gratia sanctificans fuit Beate Virgini infusa in primo instanti sue creationis
Quaestio 16 Utrum sensus communis, unico actu sentiendi discernat inter sensibilia diversa genere, ut inter album et dulce
Quaestio 17 Utrum extensio materiae sit alia ab extensione quantitatis qua est in materia
Quaestio 18 Utrum Christus senio defecisset si non fuisset unquam violenter occisus
Quaestio 19 Utrum sit simonia dare pecuniam pro matrimonio contrahendo
Quaestio 20 Utrum ieiunanti tempore quadragesimali existenti extra caritatem id est in peccato mortali, sit iniungendum quod de novo per tantum tempus ieiunet
Quaestio 21 Utrum res materialis nature habeat in se aliquid per quod individuetur
Quaestio 22 Utrum locus sit spatium privatum corpore sensibili cum respectu vel habitudine ad illud vel sit ultimum corporis continentis
Quaestio 1 Utrum proprietas constitutiva Patris, ut intelligitur constituere ante actum generandi, constituat Patrem per rationem absolutam vel per rationem respectivam
Quaestio 2 Utrum processiones divinarum personarum, id est generatio et spiratio seu nativitas et processio, distinguantur penes terminos vel penes principia
Quaestio 3 Unde dicendo, Pater et Filius diligunt se Spiritu Sancto, ablativus casus construatur cum verbo in habitudine effectus formalis
Quaestio 4 Utrum essentia divina prout est omnino indistincta sit principium omnium actionum divinarum
Quaestio 5 Utrum respectus idealis sit formale constitutivum ideae et positivum fundamentum in essentia
Quaestio 6 Utrum Deus potuit formare corpus Eve de costa Ade absque additione alterius materie
Quaestio 7 Utrum Deus possit creare materiam omnino informem ita ut materia sine forma sit terminus creationis
Quaestio 8 Utrum Deus possit facere quod accidentia panis converterentur in accidentia corporis Christi sicut substantia panis convertitur in substantiam corporis Christi
Quaestio 9 Utrum Deus possit convertere panem in divinitatem
Quaestio 10 Utrum in angelo sit aliquid ultra essentiam suam per quod constituatur persona
Quaestio 11 Utrum, posito quod angelus in primo instanti sue creationis, peccaret per liberum arbitrium, illud peccatum esset a Deo causaliter
Quaestio 12 Utrum forma substantialis recipiat magis et minus
Quaestio 13 Utrum in uno supposito sit tantum unum esse actuale quo tam substantia quam accidentia dicantur actualiter existere
Quaestio 14 Utrum actio et passio includant motum in sua ratione essentiali
Quaestio 15 Utrum in productione rei naturalis sit formalius et principalius intentio agentis vel executio
Quaestio 16 Utrum duo corpora eiusdem speciei possint aliquo modo esse simul in eodem loco distincta secundum se
Quaestio 17 Utrum dos impassibilitatis ponit in corpore glorioso aliquam qualitatem seu dispositionem immanentem propter ipsam victoriam seu dominium perfectum anime
Quaestio 18 Utrum iustitia originalis in primo homine includebat aliquod donum supernaturale
Quaestio 19 Utrum res moveat intellectum sub ratione entis vel sub ratione veri vel alterius
Quaestio 20 Utrum hoc pertineat ad perfectionem intellectus quod suum per se obiectum et directum est universale abstractum a conditionibus materialibus
Quaestio 21 Utrum diligere bonum et gaudere de illo bono sint unus actus secundum rem vel duo
Quaestio 22 Utrum licitum sit consecrare corpus Christi ex pane facto ex amido
Quaestio 23 Utrum, posito quod episcopus licentiet aliquem sue dioecesis eligere confessorem, licentia episcopi sufficit sine consensu praelati inferioris qui curam illius habet, ad hoc quod aliquis sibi confessorem eligat
Quaestio 24 Posito quod sacerdos parochialis sit sufficiens in scientia et moribus ad curam animarum, utrum debeat licentiare subditum si petat ut possit confiteri sacerdoti alieno, nisi exprimat causam rationabilem et evidentem sue petitionis

About

No Description Available
Is Part Of Quodlibeta
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt